hore

Student TAXI

volajte

STUDENT TAXI, Košice,

vydáva v zmysle Zákona č.56/2012 Z.z. §4 o cestnej doprave tento

PREPRAVNÝ PORIADOK

Základné ustanovenia

Tento prepravný poriadok upravuje práva ako i povinnosti zmluvných strán a podmienky, za ktorých dopravca prepravuje osoby, príručnú batožinu a cestovnú batožinu.

Dopravcom podľa tohto prepravného poriadku je Student TAXI, Košice.

Prepravou podľa tohto prepravného poriadku je premiestnenie osôb a ich batožiny.

Prepravná povinnosť dopravcu je povinnosť vykonať prepravu, ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť alebo vyťažiteľnosť vozidla, spôsobilosť vodiča a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť.

Úvodné ustanovenia

Prepravný poriadok upravuje podmienky vykonávania taxislužby fyzickými a právnickými osobami a podmienky na uzavretie zmluvy o preprave osôb v taxislužbe.

Rozsah taxislužby

Taxislužba sa vykonáva na uspokojenie prepravných potrieb osôb ako nepravidelná preprava cestujúcich, ktorých dopravca prepravuje na dohodnuté miesto podľa prepravnej zmluvy uzavretej s taxislužbou za stanovené cestovné.

Dopravca

V taxislužbe je oprávnená podnikať právnická alebo fyzická osoba (ďalej len ,,dopravca"), ktorý je držiteľom koncesnej listiny na výkon taxislužby a spĺňa podmienky osvedčenia v odbornej spôsobilosti a podmienok prepravného poriadku.

Prevádzkovať taxislužbu môže dopravca len po preukázaní odbornej spôsobilosti, ktorú vydáva KÚ-CDPK príslušného kraja. Ak je podnikateľom v taxislužbe právnická osoba, je povinná k prevádzke taxislužby stanoviť zodpovedného zástupcu.

Zodpovedný zástupca musí spĺnať odbornú spôsobilosť a osobitné podmienky prevádzkovania koncesie. Túto spôsobilosť vydáva príslušný orgán Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie.

Všeobecné povinnosti dopravcu

Vykonávateľ taxislužby v súlade s prepravným poriadkom musí:

Označiť každé vozidlo taxislužby na oboch stranách obchodným menom, nápisom TAXI, telefónnym číslom a základnou sadzbou cestovného. Ďalej musí mať viditeľne umiestnené základné sadzby cestovného v interiéri vozidla.

Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol zabudovaný funkčný taxameter. Taxameter nemusí mať vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na prepravnej trase prepravy.

Zabezpečiť, aby v každom vozidle taxislužby bol doklad o oprávnení podnikať a prepravný poriadok.

Osobitné povinnosti dopravcu

Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku.

Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného.

Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny.

Ak sú splnené podmienky tohto prepravného poriadku a nebránia tomu príčiny, ktoré nemožno odvrátiť, je dopravca povinný prepravu vykonať.

Výkonom taxislužby dopravca môže poveriť len oprávnenú osobu, ktorá má oprávnenie na vedenie osobného motorového vozidla, platnú koncesnú listinu k výkonu osobnej taxislužby, absolvoval povinnú lekársku prehliadku vodičov z povolania a osvedčenie o preskúšaní z Pravidiel cestnej premávky.

Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady:

Občiansky preukaz

Osvedčenie o technickom preukaze vozidla alebo osvedčenie o evidencii vozidla

Doklad o zaplatení PZP

Kópiu koncesnej listiny

Osvedčenie o vykonanej technickej prehliadke vozidla

Výkon taxislužby

Dopravca môže ponúkať prepravu cestujúcich na webovej stránke: www.student-taxi.sk na určenom stanovišti alebo objednávkovou službou na tel. čísle: 0949 07 07 07, pričom zmluvu o preprave osôb môže vodič uzavrieť s cestujúcim kdekoľvek.

Prednostne môže dopravca alebo vodič uzavrieť zmluvu o preprave s cestujúcim alebo objednávateľmi, ktorí si službu taxi objednávali cez dispečing taxislužby vopred, jednorázovo alebo opakovane.

Dopravca má prepravnú a prevádzkovú povinnosť ak sú splnené podmienky prepravného poriadku.

Taxameter vozidla taxislužby je umiestený tak, aby umožňoval cestujúcemu počas prepravy poznať merané údaje o čase prepravy a cestovnom, pričom taxameter je zapnutý od začatia prepravy až do jej skončenia.

Vodič taxislužby počas výkonu prijíma objednávky z dispečingu taxislužby a zabezpečuje ich riadne a včasné vybavenie.

Preprava sa uskutočňuje po najkratšiej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo návrhom cestujúceho, a) po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave.

Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú v osobnom aute taxislužby fajčiť, piť, jesť a kŕmiť prepravované zvieratá. Na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie auta taxislužby.

V priestore pre cestujúceho možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

Cestovnú batožinu, invalidné vozíky, barly, palice, kočíky, lyže, sánky a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného auta pre vodiča alebo cestujúceho nebezpečné, je možné prepravovať iba v batožinovom priestore.

Batožinu a veci na prepravu nakladá a vykladá vodič taxislužby.

Do auta taxislužby možno vziať iba počet cestujúcich uvedený v OTP.

Na prednom sedadle vedľa vodiča sa nesmie prepravovať osoba mladšia ako 12 rokov a osoba s telesnou výškou menšiou ako 150 cm. Deti s telesnou výškou a hmotnosťou pod stanovený limit musia byť prepravované v detských sedačkách.

O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať potvrdenie, ktoré obsahuje číslo dokladu, evidenčné číslo vozidla, dátum jazdy, východiskové a cieľové miesto prepravy, výšku cestovného, podpis vodiča.

Odmietnutie prepravy

Vodič osobného auta taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak sa trasa dopravnej cesty alebo jej cieľ navrhovaný cestujúcim, alebo správanie cestujúceho vzbudzuje obavu vodiča o jeho bezpečnosť alebo zdravie alebo má podozrenie, že nemá v poriadku doklady na prepravu do zahraničia.

Cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie osobného vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy.

Cestujúci sa správa agrasívne, alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

Cestujúci má batožinu, ktorá svojou početnosťou, veľkosťou, nebezpečenstvom pre ľudí, nie je vhodná na prepravu osobným autom, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť osobné auto taxislužby.

Cestujúci žiada prepravovať zvieratá, ktoré vzľadom na svoju veľkosť a povahu nie sú vhodné na prepravu osobným autom.

Zmluva o preprave osôb

Zmluvný vzťah medzi taxislužbou a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb.

Prepravná zmluva v taxislužbe sa uzatvára na základe vôle cestujúceho, ktorý svojim rozhodnutím dáva najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu.

Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby a počas prepravy sledovať taxameter vozidla taxislužby.

O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku, ktorá obsahuje najmä údaje podľa prepravného poriadku.

Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká taxislužbe povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok prepravného poriadku.

Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič taxislužby podľa podmienok prepravného poriadku.

Uskutočnenie prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby, nedôvodné odmietnutie zaplatenia cestovného je vymáhateľné súdnou cestou.

Odstúpenie od zmluvy

Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia tohto prepravného poriadku.

Vodič taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak cestujúci počas prepravy ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča.

Cestujúci alebo objednávateľ môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

Zodpovednosť za výkon taxislužby

Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 1 a ods. 2 Občianského zákonníka.

V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť cestujúcemu vzniknutú škodu.

Náhrada škody za omeškanie môže byť riešená zľavou na zaplatenom cestovnom.

Náhrada škody za neuskutočnenie prepravy môže byť riešená úhradou cestovného podľa cenníka taxislužby.

Svojej zodpovednosti sa dopravca zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

Za škodu vzniknutú počas prepravy cestujúcemu na zdraví, batožine a osobných veciach zodpovedá dopravca podľa § 427 až 431 Občianského zákonníka.

Za účelom vysporiadania škôd a nárokov z nich uplatnených dopravca povinne podľa § 4 ods. 1 písm. f/ zák. č. 168/1996 Z. z. musí byť pre prípad zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou vozidiel a činnosťou osádok vozidiel taxislužieb.

Škody vzniknuté prepravou taxislužby a sťažnosti na výkon vodiča taxislužby rieši dopravca na základe písomného oznámenia cestujúceho.

V prípade, že nedôjde k dohode medzi sťažovateľom a dopravcom, môže byť vec riešená súdnou cestou. Právo na náhradu škody musí cestujúci uplatniť u dopravcu bez zbytočného odkladu, no najneskôr do 30 dní od vzniku škody.

Záverečné ustanovenia

Obsah tohto prepravného poriadku je voči cestujúcim a objednávateľom prepravy odo dňa jeho zverejnenia a sprístupnenia webovej stránke dopravcu www.student-taxi.sk súčasťou návrhu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

Všetky zmeny a doplnky môžu nadobudnúť účinnosť najskôr dňom ich zverejnenia a sprístupnenia.

Ak je prepravný poriadok podstatne zmenený, alebo podstatne doplnený, dopravca je povinný zabezpečiť jeho zverejnenie a sprístupnenie v úplnom znení.

Tento prepravný poriadok nadobúda platnosť a je záväzný pre Student TAXI, Košice.

Tento prepravný poriadok je platný od 03.12.2013.